Quan hệ cổ đông

Lịch sự kiện

21/01/2020
Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2019
10/01/2020
Công báo Báo cáo Quản trị Công ty năm 2019
31/03/2020
Công bố Báo cáo tài chính 2019 đã Kiểm toán
20/04/2020
Công bố Báo cáo thường niên năm 2019
29/04/2020
Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020
24/06/2020
Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2019
28/07/2020
Công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020
30/07/2020
Công bố Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
26/08/2020
Công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2020
30/10/2020
Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020